Odbiór zużytego sprzętu

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszy punkt regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają na celu spełnienie obowiązków informacyjnych ciążących na dystrybutorach sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.)

1.      Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu. 

2.       Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

3.       Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku można zgłosić w uwagach w trakcie składania Zamówienia albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@beready4.eu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta. 

4.       Klient, bez konieczności zakupu nowego sprzętu, ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, w każdym sklepie o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że nie prowadzi sklepu, którego powierzchnia poświęcona sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosiłaby co najmniej 400 m2. 

5.       Sprzedawca może odmówić przyjęcia:
5.1.     zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt; oraz
5.1.1.
 niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, których zbieranie jest zakazane zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.). 

6.       W powyższych przypadkach Klient może przekazać zużyty sprzęt do właściwego punktu zbierania zużytego sprzętu lub podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania. 

7.       Punktem zbierania zużytego sprzętu na terenie miasta i gminy Piaseczno jest m. in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piasecznie z siedzibą przy ul. Technicznej 6, 05-500 Piaseczno. 

8.       Informacje o wszystkich punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki znajdującej się w państwowym rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1640623299993&tables=ActivityScope4Table2.